Is uw praktijk IGZ-Proof?


Tandheelkundige praktijken dienen te voldoen aan de gestelde richtlijnen en wettelijke eisen met betrekking tot kwaliteit. Gezondheidszorg en kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kwaliteit wordt steeds meer meetbaar gemaakt door criteria uit de wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving ingesteld door de overheid, of uitgevaardigd door beroepsverenigingen beschrijven waaraan voldaan moet gaan worden. De IGZ ziet toe op de kwaliteit van de geleverde zorg en heeft veel aandacht voor hygiëne, stralingsbescherming en klachtenregelingen. Protocollering, communicatie en registratie zijn van groot belang  Dentalo Management

  • Wordt er gewerkt volgens de gestelde richtlijnen en wettelijke eisen?
  • Zijn alle daarvoor benodigde procedures, werkinstructies (protocollen) en formulieren gedocumenteerd en inzichtelijk voor iedereen?
  • Is uw röntgenapparaat aangemeld en is er een KEW-dossier aanwezig?
  • Zijn taakdelegatie en voorbehouden handelingen per medewerker vastgesteld en vastgelegd?
  • Of wilt u uw praktijk laten certificeren voor ISO 9001:2008, HKZ of ZKN?
  • Is het kwaliteitsjaarverslag geschreven?
  • Zijn de algemene praktijkdocumenten aanwezig?

Maar waar begin je? Hoe begin je?

Uiteindelijk gaat het erom dat de praktijk werkt volgens een systeem. Een systeem waardoor elke dag opnieuw wordt gewerkt aan de kwaliteit van zorg. Dit wordt o.a. getoetst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Procedures, werkinstructies (protocollen) en formulieren

Om volgens een systeem te kunnen werken dient de praktijk te beschikken over diverse procedures, werkinstructies (protocollen) met daarbij behorende formulieren.

  • Een procedure omschrijft op welke manier een proces of activiteit uitgevoerd wordt (stelling ISO). Het omschrijft o.a. de doelstelling, het onderwerp en de toepassing, volgens welke richtlijnen en wettelijke eisen er gewerkt dient te worden, welke documenten gebruikt dienen te worden en welke apparatuur en materialen ervoor gebruikt worden.
  • Een werkinstructie (protocol) omschrijft stap voor stap hoe een activiteit uitgevoerd dient te worden. Het is een stapsgewijze beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden.

Om deze documenten voor alle medewerkers inzichtelijk te maken zijn ze per betreffende werkruimte en centraal gearchiveerd in de daarvoor bestemde handboeken.