AuditDe certificatie-audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI). De lead-auditor bekijkt, samen met de materiedeskundige uit het werkveld, of de organisatie voldoet aan de normen.
Certificatie is altijd tweeledig:

  • Ten eerste wordt nagegaan wat er is afgesproken en hoe geregeld is dat iedereen de afspraken kan nakomen. Bijvoorbeeld door middel van werkinstructies (protocollen), procedures en opleiding/training.
  • Ten tweede wordt in de praktijk getoetst of de afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen.
    Dit gebeurt door middel van steekproeven in dossiers en interviews met uitvoerende medewerkers.
De organisatie mag, behalve op kritische onderdelen, verbeterpunten hebben. Bij goedkeuring wordt het certificaat afgegeven door de Certificerende Instelling.

Na de certificatie wordt de organisatie minimaal jaarlijks getoetst oftewel geaudit. Dit kan door een interne of externe auditor gedaan worden.
Daarbij moet de organisatie aantonen dat het kwaliteitsmanagementsysteem onderhouden en verbeterd wordt.

Bij ISO 9001 en HKZ geldt dat na drie jaar hercertificatie plaats vindt en bij ZKN jaarlijks. De CI onderhoudt het verdere contact met de organisatie over onder andere de vervolgbezoeken en hertoetsingen.