CertificatieBij certificatie toetst een onafhankelijke Certificerende Instelling of het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde normen. Als een organisatie daaraan voldoet, kan er gecertificeerd kan worden.

Een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem bestaat in de praktijk uit een beperkte hoeveelheid documenten.
Bij het opzetten of verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem is het daarom van belang zorgvuldig af te wegen wat moet worden gedocumenteerd om uw bedrijfsvoering beter te laten verlopen.


  • Heeft elk document een toegevoegde waarde?
  • Zijn ze eenvoudig te onderhouden en begrijpelijk voor de gebruikers?
  • Geven ze voldoende inzicht in de kritieke punten van de processen?
  • Worden ze door zowel het management als de medewerkers gezien als een geldige verbintenis?
Alleen documenten die aan deze voorwaarden voldoen, worden daadwerkelijk gebruikt en ondersteunen het kwaliteitsmanagement.

Er bestaan twee vormen van certificatie:

  • Certificatie onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Hierbij geldt een aantal strikte regels. Zo moet de toetsing plaatsvinden door een onafhankelijke certificeerde die niet tegelijk een adviserende rol mag vervullen. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur en tussentijdse toetsing is verplicht. Voorbeelden zijn het ISO 9001, HKZ en ZKN certificaat.
  • Certificatie niet onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Dit toetsingssysteem is ontwikkeld door de voormalige branchevereniging Arcares, nu ActiZ. Het normenpakket hiervoor is ontwikkeld door een adviescollege. De certificering is uitbesteed aan één onafhankelijke Certificerende Instelling. Een voorbeeld is het Model Intern Kwaliteitssysteem voor Verpleeghuizen (MIK-V).
Accreditatie wordt in twee betekenissen gebruikt. De formele definitie luidt: de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren.De Raad voor Accreditatie (RVA) is de gezaghebbende organisatie in Nederland die accreditaties verleent aan Certificerende Instellingen, onder andere om te toetsen op basis van de HKZ-schema’s. Alle Certificerende Instellingen voldoen aan de eisen opgenomen in het bijbehorende reglement.
Tip: laat uw praktijk uitsluitend door een RVA-geaccrediteerde Certficerende Instelling beoordelen, hiermee waarborgt u het toezicht op uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Visitatie is een vorm van onderlinge toetsing. Het is een structuurgerichte beoordeling van kwaliteit door vakgenoten uit een soortgelijke instelling. Zij toetsen het professioneel handelen aan de hand van door de beroepsvereniging geaccepteerde criteria.