KRT: Kwaliteitsregister Tandheelkunde


Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT), opgericht in 2007, is het onafhankelijke, openbare
kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Het is een keurmerk. Het KRT slaat de
brug tussen deskundige, professionele mondzorg en tevreden patiënten. Zij maken de kwaliteitszorg
van tandartsen toetsbaar en zichtbaar, onder meer door de registratie van bij- en nascholing en van
intercollegiaal overleg. Het KRT controleert de kwaliteit van de tandarts als professional, in het belang
van zowel de beroepsgroep als de patiënt. Waarden als kwaliteit, betrouwbaarheid, integriteit en
transparantie staan bij het KRT hoog in het vaandel.

Het KRT stimuleert de deskundigheid (vakkennis en -bekwaamheid) van praktiserende tandartsen in
Nederland en bevordert de patiëntveiligheid in de tandartspraktijk. Zij maken zich sterk voor verantwoorde mondzorg door de kwaliteit hiervan toetsbaar en zichtbaar te maken.

De visie van het KRT is: Voorkomen is beter dan genezen.

Hiermee willen zij zoveel mogelijk tandartsen aan het KRT te binden die op het gebied van de tandheelkundig zijn. Die hun praktijk op orde hebben. Die zich ontwikkelen. Die hun yak bijhouden. Die investeren in apparatuur. En die persoonlijke aandacht hebben voor hun patiënten.Kortom: tandartsen die staan voor optimale mondzorg. Daar maakt het Kwaliteitsregister Tandartsen zich sterk voor.
Een tandarts ingeschreven bij het KRT houdt zijn vakkennis bij, respecteert de gedragsregels, leeft de praktijkrichtlijnen na, heeft aandacht voor zijn patiënten, staat open voor vragen en feedback en communiceert adequaat ook als het gaat om de Nederlandse taal.

Kerntaken
Het KRT focust zich aan de ene kant op kwaliteitsbeleid van de tandheelkundige beroepsgroep en aan de andere kant zet het zich in voor de patiënt. Dit komt tot uitdrukking in de volgende kerntaken:

  • Het bevorderen van de deskundigheid van tandheelkundige professionals, onder meer in de vorm van geaccrediteerde bij- en nascholing en intercollegiaal overleg;
  • Het registreren van (Wet BIG geregistreerde) tandartsen die minimaal 14 uur per week patiëntgebonden tandheelkundige behandelingen verrichten;
  • Het opstellen en toetsen van kwaliteitsnormen voor tandartsen;
  • Het zichtbaar maken van de kwaliteitszorg van tandartsen.
Registratienormen
Het KRT wil dat het beroep tandarts op uiterst professionele wijze wordt uitgeoefend. Daarom dienen de tandartsen die ingeschreven staan zich te committeren aan de volgende vijf registratienormen:
  • Ze staan onvoorwaardelijk ingeschreven bij de overheid (BIG-registratie) en verlenen gemiddeld per week minimaal 14 uur tandheelkundige zorg aan patiënten;
  • Ze leven de gedragsregels en (praktijk)richtlijnen voor tandartsen na;
  • Ze besteden minimaal 240 uur in vijf jaar aan het bestuderen van (wetenschappelijke) vakliteratuur;
  • Ze volgen bij- en nascholing en voeren vakinhoudelijk overleg met collega's (120 uur in vijf jaar tijd, waarvan 50% van geaccrediteerd aanbod);
  • Ze hebben een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector.
Elke tandarts die aan deze criteria voldoet/wil voldoen, kan zich inschrijven bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.
De inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandartsen is niet verplicht. Staat een tandarts geregistreerd, dan voldoet hij aan de vijf kwaliteitsnormen gesteld door de KRT. Zij voeren allemaal het KRT embleem.